Michelle Thuvan Nguyen obituary photo
 
In Memory of

Michelle Thuvan Nguyen

September 22, 1950 - January 2, 2018

Obituary


CÁO PHÓ<br/>Gia d́nh chúng tôi vô cùng dau d?n báo tin cùng thân b?ng, quy?n thu?c
Con, Cháu, Em, M?, Ch? c?a chúng tôi là:<br/>
Nguy?n Th? Thu Vân (Michelle)
Pháp Danh: Hu? T?n
Sinh ngày 22 tháng 9 nam 1949 tai B?c Liêu, VN
T? th? ngày 1 tháng 1 nam 2018 t?i Orange county, CA
Hu?ng th? 69 tu?i

Linh c?u du?c quàn t?i Peek Family Funeral Home, pḥng s? 5
7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

CHUONG TR̀NH TANG L?
Th? Ba Ngày 9 Tháng 1 Nam 2018
-L?...

CÁO PHÓ<br/>Gia d́nh chúng tôi vô cùng dau d?n báo tin cùng thân b?ng, quy?n thu?c
Con, Cháu, Em, M?, Ch? c?a chúng tôi là:<br/>
Nguy?n Th? Thu Vân (Michelle)
Pháp Danh: Hu? T?n
Sinh ngày 22 tháng 9 nam 1949 tai B?c Liêu, VN
T? th? ngày 1 tháng 1 nam 2018 t?i Orange county, CA
Hu?ng th? 69 tu?i

Linh c?u du?c quàn t?i Peek Family Funeral Home, pḥng s? 5
7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

CHUONG TR̀NH TANG L?
Th? Ba Ngày 9 Tháng 1 Nam 2018
-L? Phát Tang: 9:00AM
-Tham Vi?ng: 10:30AM-1:00PM, 2:00PM-3:30PM, 4:30PM-6:00PM, 7:00 PM-8:00PM
-C?u Nguy?n: 1:00PM-2:00PM, 3:30PM-4:30PM
-Gi?ng Pháp: 6:00PM-7:00PM

Th? Tu Ngày 10 Tháng 1 Nam 2018
-Tham Vi?ng: 10:30AM-11:30AM
-C?u Nguy?n: 8:15AM-9:15AM, 9:30AM-10:30AM
-L? Di Quan: 11:30AM-12:30PM

TANG GIA Đ?NG KH?P BÁO
Cha M?: Ông Nguy?n Van Hai, Bà Tr?n Th? C?m Hu?ng (quá văng)

Cô: Nguy?n Th? Ti?ng và các con (VN)
Chú: Nguy?n Van T?t, v? và các con (Australia)
D́: Tr?n Th? C?m Lai và các con (VN)
Ch? H?: Nguy?n Th? Thu Mai và các con

Em: Nguy?n Van Thanh, v? và các con
Nguy?n Cao Kh?i, v? và các con
Nguy?n Cao Phu?c, v? và các con
Nguy?n Cao Tu?n, v? và các con
Nguy?n Th? Thu Huong và các con
Nguy?n Th? Thu H?ng
Nguy?n Cao Hi?p, v? và các con

Con: Nguy?n Jack


CÁO PHÓ NÀY THAY TH? THI?P TANG - XIN MI?N PHÚNG ĐI?U
Liên l?c: Hai Nguy?n (949) 837-8769, Ng?c Nguy?n (949) 433-7532